ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
1.1. 'Exporteur': Stichting Gambia For You, gevestigd te Gilzeweg 42 b 61, 4861 PN Chaam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63550121.
1.2. 'Opdrachtgever:' een ieder die Exporteur verzoekt en opdracht geeft tot het leveren van diensten en/of producten.
1.3. 'Overeenkomst:' de overeenkomst tussen Exporteur en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Exporteur ten behoeve van Opdrachtgever producten of diensten levert.
2.2. Exporteur biedt de Opdrachtgever een redelijke mogelijkheid om van deze Algemene Voorwaarden kennis te nemen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
2.3. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt door de Exporteur aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld voordat een overeenkomst wordt gesloten. De Opdrachtgever dient schriftelijk of elektronisch akkoord te geven.
2.4. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.5. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op kosten van Exporteur, op verzoek van de Opdrachtgever worden toegezonden.
2.6. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle aanbiedingen van Exporteur alsmede op alle overeenkomsten die met Exporteur worden gesloten met de Opdrachtgever. Ongeacht de aard en/ of benaming hiervan.
2.7. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de (bevoegde) Opdrachtgever zijn overeengekomen en kunnen dus niet met terugwerkende kracht doen gelden of in de toekomst op andere leveranties doen gelden.
2.8. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beeindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
2.9. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.10.In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de tekst van de overeenkomst en de dienstbeschrijving op de Algemene Voorwaarden.
2.11.Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventuele nietige of vernietigde bepaling kan door Exporteur terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Alle van Exporteur uitgaande offertes, prijsopgaven, prijscouranten, aanbiedingen en andere verklaringen schriftelijk en/of mondeling van een vertegenwoordiger en/of werknemer van Exporteur, zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van 30 dagen na datum van het uitbrengen daarvan, tenzij er uit de bescheiden een andere termijn van geldigheid blijkt.
3.2. Exporteur kan niet aan zijn aanbieding of prijzen worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding of prijs, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.3. Exporteur heeft het recht om zonder opgave van redenen een op basis van een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht niet te accepteren. Op Exporteur rust niet de plicht om na een vrijblijvende aanbieding bij haar geplaatste opdracht te herroepen, al zal Exporteur de Opdrachtgever veelal ervan verwittigen dat een order niet in behandeling zal worden genomen (zonder daartoe gehouden te zijn).
3.4. Indien een opdracht door een partner niet uitgevoerd kan worden of wordt geweigerd, is Exporteur gerechtigd de opdracht ook te doen weigeren.

4. Betaling
4.1. Betaling door Opdrachtgever is verschuldigd binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, is de Opdrachtgever per direct in verzuim. De wettelijke rente worden dan direct daarbij gevorderd en zijn dan dus thans verschuldigd. Ook is Exporteur hierbij gerechtigd alle kosten te vorderen, die de Opdrachtgever wegens niet of niet tijdig betaling heeft veroorzaakt. (zoals o.a. buitengerechtelijke kosten 15% van de totale vordering, met een minimum van 75 euro).
4.2. Al wat Exporteur van de opdrachtgever heeft te vorderen zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn indien de Opdrachtgever een of meer andere facturen niet binnen de 30 dagen heeft voldaan en in verzuim is.

5. Levering
5.1. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Exporteur derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Exporteur dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
5.2. Levering van zaken geschiedt af bedrijf van Exporteur. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Exporteur gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

6. Overmacht
6.1. Exporteur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, d.w.z. een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Exporteur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Exporteur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Exporteur of van derden daaronder begrepen.
6.3. Exporteur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Exporteur zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.4. Exporteur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.5. Voor zover Exporteur ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Exporteur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Reclames
7.1. Klachten betreffende het afgeleverde dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de Exporteur te worden ingediend. In geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 8 dagen na de aflevering. In geval van niet-zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de Opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Retournering van het afgeleverde, waarop de klacht betrekking heeft, is slechts toegestaan na voorafgaand overleg en nadat daarvoor toestemming door de Exporteur is verleend.
7.2. Het indienen van reclamatie ontheft de Opdrachtgever niet van betaling overeenkomstig de factuur.

8. Prijzen
8.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
8.2. Exporteur is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te verhogen indien er sprake is van een overeenkomst welke een looptijd heeft van meer dan 1 jaar.
8.3. Exporteur is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van overeengekomen prijzen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Exporteur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Exporteur heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van Exporteur is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
10.2. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Exporteur of zijn leidinggevende ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart Exporteur van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het uitvoeren van de verplichtingen van Exporteur jegens Opdrachtgever.

11. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
11.1. Exporteur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Exporteur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- voor Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd dan wel surseance wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel zich een andere omstandigheid voordoet waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;
- de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beeindigd;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is;
- zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Exporteur kan worden gevergd.
In deze gevallen is elke vordering van Exporteur direct opeisbaar.
11.2. Indien Exporteur tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Exporteur gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Exporteur partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2. De rechter in de vestigingsplaats van Exporteur is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Exporteur het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
13.1. Ter bescherming van de belangen van de Stichting, is het noodzakelijk en verplichten wij u bij het aanleveren van goederen ter verzending uw legitimatie te tonen.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1. De Stichting behoudt zich het recht om de aangeleverde goederen op inhoud te controleren.

 

AANLEVERVOORWAARDEN
 • Goederen moeten goed verpakt zijn in stevige dozen bijvoorbeeld verhuisdozen of bananen dozen.
 • Uw klantnummer, naam ontvanger en telefoonnummer ontvanger op de vier zijdes van een doos vermelden. Plaats het nummer zo groot mogelijk. Indien u geen klantnummer heeft, kunt u dit via de mail aanvragen.
 • De dozen moeten handelbaar zijn. Dus niet te groot en niet zwaarder dan 20 kilo. Bij meer kilo's het gewicht verdelen over 2 dozen!
 • Losse artikelen mogen niet zwaarder zijn dan 50 kg. is het zwaarder dan komt er 75,00 euro bij i.v.m. huren hijskraan.
 • Dozen thuis goed dicht plakken.
 • Als er goederen zijn die niet in een doos passen deze wel goed verpakken. Bijvoorbeeld kasten/stoelen enz. Zoals u het verpakt, wordt het verzonden!
 • Op elke verpakking duidelijk aan 4 zijden het klantnummer en de naam en telefoonnummer van de ontvanger vermelden.
 • Als de container is vrijgegeven zal onze contactpersoon alle ontvangers bellen.
 • Onze contactpersoon zal met alle ontvangers een afspraak maken wanneer de goederen kunnen worden opgehaald.
 • De persoon die de goederen komt afhalen mag 1 extra persoon meenemen.
 • Uw contactpersoon dient zich te legitimeren aan onze contactpersoon,
  deze dient te tekenen voor ontvangst van de goederen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van uw goederen.
 • Zoals u de goederen aanlevert, zo worden ze verzonden. U bent zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk inpakken van de goederen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schades.
 • Als u de goederen wil verzekeren dan dient u dat zelf te doen.
 • Na aankomst in Gambia dienen de goederen binnen 3 dagen opgehaald worden, daarna zullen er opslagkosten berekend worden a DAL 100 per dag per 10 dozen of per 1/2 m3
  Dus 1-10 dozen of 1/2 m3 DAL 100; 11-20 dozen of 1 m3 DAL 200 enz.
 • De verzendkosten dienen bij aanlevering van de goederen direct worden voldaan per pin of contant. Deelbetalingen zijn niet toegestaan! De goederen worden pas verzonden / vrijgegeven na betaling van de verzendkosten.
 • Indien u goederen niet mee kunnen omdat de eerstkomende container(s) al vol is, dan gaan ze met de eerstvolgende container mee.
 • Bij het verzenden van koelkasten en vriezers eerst checken of het verstuurd mag worden i.v.m. het gas in deze apparaten.
 • Verboden te verzenden: frisdranken, wapens en munitie, alcoholische dranken, cigaretten, gevaarlijke stoffen. Indien u het niet weet of u uw goederen mag verzenden kunt u ons bellen of mailen.
 • Verzenden is altijd op eigen risico!

 

EXTRA VOORWAARDEN NIJKERKERVEEN:

 • Alleen aanleveren in even weken
 • Op zaterdag vanaf 9.00  tot 12.00 uur, andere dagen op afspraak.
 • Goederen mogen niet zwaarder zijn dan 20 kilo per normaal gesloten bananendoos.
 • De goederen moeten te tillen zijn met 2 personen.
 • Grote voorwerpen alleen in overleg aan te leveren.
 • Verplicht de tekst 'charity goods' op de goederen.

HANDELSGOEDEREN:

 • Op de verpakking moet handelsgoederen staan.
 • Op de paklijst geef u aan dat het handelsgoederen zijn.
 • Verplicht om een factuur bij te leveren.
 • Wilt u de goederen verzekeren dan dient u dat zelf te doen.
 • Voor handelsgoederen moeten er altijd invoerrechten worden betaald.
 • De invoerrechten moeten worden betaald bij het afhalen van de goederen door de persoon die de goederen komt ophalen. Als er niet betaald wordt kunnen de goederen niet meegenomen worden.
 • De hoogte van het bedrag kan vooraf niet worden bepaald.
 • Verzenden is op eigen risico.

FIETSEN EN BROMMERS/SCOOTERS

 • Bij de fiets dient u de trappers te demonteren en deze goed aan de fiets te plakken.
 • Stuur een kwartslag draaien, lengterichting van de fiets plaatsen.
 • Een brommer dient uitgeschreven te worden in Nederland. Zorg dat de papieren in orde zijn.
 • Geen brandstof in de brommer/scooter i.v.m veiligheid. De tank moet leeg zijn!
 • Er worden invoerkosten doorberekend bij het verzenden van brommer/scooter.
 • Fiets/brommer/scooter controleren we op diefstal.
 • Vermeld duidelijk de naam en telefoonnummer van de ontvanger op een A4 en plak deze op.
 • Het verzenden is op eigen risico

 

Indien de goederen niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, mag de verzender de verpakking aanpassen.